Móda NICOL         Akcie        Home         Prihlásiť sa         Môj účet        Košík        Zaplatiť Go
 

Podporte nás kliknutím:PageRank ikona zdarma

S-Rank - www.modanicol.skS-Rank

Alexa Rank

JyxoRank

Rank SK
Vaša účtenka
0 položiek
 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok                                          

 Záručné a reklamačné podmienky modanicol.sk

Záručná doba

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne po predložení tovaru a dokladu o prevzatí a zaplatení.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. 

Reklamačné konanie

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu spolu s dokladom o prevzatí a zaplatení
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Reklamovaný tovar musí zákazník na vlastné náklady doručiť predávajúcemu na adresu: 

Nikola Gdovičinová - MÓDA NICOL
Wurmova 1131/4
040 23 KOŠICE - Sídlisko KVP

 spolu s nasledovnými náležitosťami: 

 • dôvod reklamácie
 • termín nákupu
 • faktúru / doklad o prevzatí a zaplatení
 • reklamovaný tovar

  Zánik nároku na uplatnenie záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením potrebných dokladov,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym ošetrovaním tovaru v dôsledku nedodržania odporúčaného spôsobu starostlivosti o oblečenie, ktorý je uvedený na etiketách výrobku,
 • neodborným a nešetrným zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním a nesprávnym zvolením veľkosti,
 • prirodzeným opotrebením,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

4. Vybavenie reklamácie

Reklamáciu vybavíme a reklamačné konanie ukončíme jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade finančného odškodnenia  budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom na účet zákazníka alebo poštovou poukážkou na adresu zákazníka do 14 kalendárnych dní. 

V prípade ďalších otázok ohľadom záruky a reklamácie tovaru, resp. v prípade reklamácie tovaru, nás prosím, bezodkladne kontaktujte e-mailom na adresu modanicol@modanicol.sk, alebo  vyplnením formulára.