Móda NICOL         Akcie        Home         Prihlásiť sa         Môj účet        Košík        Zaplatiť Go
 

Podporte nás kliknutím:PageRank ikona zdarma

S-Rank - www.modanicol.skS-Rank

Alexa Rank

JyxoRank

Rank SK
Vaša účtenka
0 položiek
 

Obchodné podmienky

Eshop funguje v obmedzenom rezime kvoli pandemickej situacii a preto zasielame tovar az po uhrade penazi na nas ucet.

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.modanicol.sk je:

Obchodné meno a sídlo podnikania predávajúceho:

IČO: 45 938 776

DIČ: 1082432153

Bankové spojenie: SK03 0900 0000 0006 7034 9586, BIC: GIBASKBX

FO zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Košice od 1. 1. 2011
Č. živ. registra 820-69408
Č, OŽP-C/2010/12195-2

Email: modanicol@modanicol.sk

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia

Vrátna 3, 040 01  Košice

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho Nikola Gdovičinová - Móda NICOL, Slovenská republika, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.modanicol.sk (ďalej len “Móda NICOL”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku, prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany". Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke Móda NICOL.


Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke Móda NICOL.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb,. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodnými podmienkami nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke Móda NICOL.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke Móda NICOL a celková cena tohto tovaru, spracované systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke Móda NICOL

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na stránku Móda NICOL.Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na modanicol.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Článok 2 - Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

•Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno + IČO, DIČ alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

•Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

•Množstvo objednávaného tovaru;

•Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/ bydliska Kupujúceho);

•Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.


Článok 3 - Storno objednávky

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Článok 4 - Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. 
Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. 

Vrátenie tovaru vo forme dobierky nebude akceptované! Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Peniaze obratom zašleme zákazníkovi na ním uvedený účet alebo poštovou poukážkou.

UPOZORNENIE : Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu. Každá vrátená zásielka musí byť Predávajúcemu vopred oznámená mailom na adresu modanicol@modanicol.sk. 

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané. V prípade, ak tovar nebude vrátený v pôvodnom stave, ak bude poškodený, resp. nosený (to znamená može byť len vyskúšaný - nesmú byť viditelné známky používania)

 Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný, teda na adresu: Nikola Gdovičinová - Móda Nicol, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov na dopravu.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.


Článok 5 - Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom stránky Móda NICOL  je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke Móda NICOL s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke Móda NICOL. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na stránke Móda NICOL objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,- €", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 6 - Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom spôsob platby si zvolí samotný Kupujúci pri elektronickej objednávke. Pri predfaktúre Predávajúci vyžaduje platbu vopred na účet. Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar Slovenskou poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Móda NICOL.

Článok 7 - Dodacie podmienky


Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 2-3 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty. 
Poštovné v rámci SR 3€. Poštovné do Česka 6 €, Poľska, Maďarska, Rakúska 10 €, platba vopred na účet.

V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne zásielku a nesplnomocní ani inú osobu na jej vyzdvihnutie, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo Slovenskej pošte v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom si vyhradzujeme právo požadovať uhradenie nákladov za balné ako aj všetkých skutočných nákladov spojených so zaslaním poisteného balíka a nákladov vzniknutých pri jeho spätnom vrátení.

Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky.

V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - Slovenskou poštou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať aj predávajúceho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok 8 - Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu zo zákona poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, vrátane požadovaných dokladov. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke Móda NICOL.

Článok 9 - Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na stránke Móda NICOL sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na stránku Móda NICOL. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke Móda NICOL môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.modanicol.sk

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia stánke Móda NICOL. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Vrátna 3, 040 01  Košice

Reklamačný poriadok                                          

 Záručné a reklamačné podmienky modanicol.sk

Záručná doba

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne po predložení tovaru a dokladu o prevzatí a zaplatení.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. 

Reklamačné konanie

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Reklamovaný tovar musí zákazník na vlastné náklady doručiť predávajúcemu na adresu: 

Nikola Gdovičinová - MÓDA NICOL
Wurmova 1131/4
040 23 KOŠICE - Sídlisko KVP

 spolu s nasledovnými náležitosťami: 

 • dôvod reklamácie
 • termín nákupu
 • faktúru / doklad o prevzatí a zaplatení
 • reklamovaný tovar

  Zánik nároku na uplatnenie záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením potrebných dokladov,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym ošetrovaním tovaru v dôsledku nedodržania odporúčaného spôsobu starostlivosti o oblečenie, ktorý je uvedený na etiketách výrobku,
 • neodborným a nešetrným zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním a nesprávnym zvolením veľkosti,
 • prirodzeným opotrebením,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

4. Vybavenie reklamácie

Reklamáciu vybavíme a reklamačné konanie ukončíme jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade finančného odškodnenia  budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom na účet zákazníka alebo poštovou poukážkou na adresu zákazníka.

V prípade ďalších otázok ohľadom záruky a reklamácie tovaru, resp. v prípade reklamácie tovaru, nás prosím, bezodkladne kontaktujte e-mailom na adresu modanicol@modanicol.sk, alebo  vyplnením formulára.